Strategic Alert #7 America BEFUDDLED ABRIDGED V1.0